ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : พัฒนาวิชาการ (2535)
ผู้แต่ง : อ.สมนึก คูณผล
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : - เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มพูดการใช้คำ และสำนวนในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะในงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพ และการปฏิบัติงาน เข้าใจความเหมือนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม ตามมารยาทสังคม ประเพณี และของเจ้าของภาษา ฝึกสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ โดยใช้บทบาทสมมติสถานการณ์จำลอง เป็นต้น