ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
หมวด : อุตสาหกรรม
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "เขียนแบบเบื้องต้น" เล่มนี้ อธิบายถึงหลักการขั้นเริ่มต้นในการเขียนแบบรูปงานก่อสร้าง-สถาปัตยกรรม มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา เขียนแบบเบื้องต้น   รหัสวิชา 2100-1301 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรม สำรวจ และโยธา ซึ่งเนื้อหาจะมีทั้งหมด 8 บท ประกอบด้วย การเขียนแบบและเครื่องมือ-อุปกรณ์ ลายเส้นและตัวอักษร รูปทรงเรขาคณิต การกำหนดขนาดในงานเขียนแบบ ภาพฉาย ภาพไอโซเมตริกและภาพออบลิค รูปตัด และแบบขยายส่วนประกอบของอา